Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή – Γενικοί Όροι

Ο ιστότοπος www.okka.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της εταιρίας με την επωνυμία Ζώης Δ. Κωνσταντίνος και Α.Φ.Μ.: 044512482, που εδρεύει στην οδό Αγίου Φανουρίου 41 – 11633, Παγκράτι, Αθήνα, Τηλ.- Φαξ: 2114054656, στην Ελλάδα. Πριν τη είσοδο και την περιήγηση στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του okka.gr, οι δυνητικοί επισκέπτες/χρήστες/πελάτες (καλούμενοι εφεξής για λόγους συντομίας ‘επισκέπτες’), θα πρέπει να διαβάσουν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.okka.gr. Η περαιτέρω χρήση και περιήγηση των δυνητικών επισκεπτών στην ιστοσελίδα του okka.gr, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση τους με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

2. Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Οι επισκέπτες του okka.gr αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρίας να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει μέρη, στοιχεία και διατάξεις των παρόντων όρων και του περιεχομένου του ισοτόπου της, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη, άνευ προηγούμενης ενημέρωσης, συγκατάθεσης ή συναίνεσής τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αφορούν δεσμευτικές νομοθετικά υποχρεώσεις της εταιρίας και χωρίς να επηρεάζονται οι προς εκτέλεση παραγγελίες.  Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος www.okka.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσής τους, για τυχόν αλλαγές/προσθήκες στους όρους αυτούς.  Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.okka.gr καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του okka.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του okka.gr, ή να έχουν προσβλητικό χαρακτήρα ή να είναι ποινικά κολάσιμες πράξεις.

Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος okka.gr από ανήλικα άτομα κάτω των 18 ετών, καθώς και από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου www.okka.gr, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, περιγραφών προϊόντων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, άρθρων κτλ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του okka.gr, πλην όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων και προστατεύονται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή έγκριση του okka.gr. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα του ιστότοπου του okka.gr των προϊόντων και υπηρεσιών του okka.gr και των συνεργατών, παραγωγών και αντιπροσώπων του, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και η εμφάνισή τους στον παρόντα ιστότοπο επ’ ουδενί συνιστά ή επιτρέπει την ελεύθερη χρήση τους, αναπαραγωγή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών τους.

4. Περιορισμός Ευθύνης

Το okka.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην πληρότητα και εγκυρότητα των στοιχείων και πληροφοριών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του, στο βαθμό που αυτές είναι πρωτογενείς πληροφορίες, προερχόμενες από το ίδιο και τους συνεργάτες του και ουδεμία ευθύνη φέρει για την πληρότητα και εγκυρότητα πληροφοριών και στοιχείων που αναμεταδίδονται και αναπαράγονται από τρίτες πηγές στην ιστοσελίδα του, καλή τη πίστη.

Στο okka.gr ενδεχομένως να αναφέρονται παραπομπές σε άλλους ιστότοπους. Το okka.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σ’ αυτές αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Το okka.gr δεν παρέχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στην ιστοσελίδα του, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης των πελατών ως προς τη διαθεσιμότητά τους. Το okka.gr ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του έναντι των πελατών, εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας άλλων φορέων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα okka.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή και άρτια λειτουργία του παρόντος ιστότοπου και δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα, ιούς κτλ. που παρουσιασθούν στους χρήστες, που σχετίζονται με την λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Το okka.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κτλ.) από χρήστες του εν λόγω ιστότοπου ή τρίτους, από αιτία που έχουν σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο χρήστης παραιτείται δυνάμει των συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσής του.

5. Ασφάλεια Συναλλαγών

Το ζήτημα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και δεδομένων είναι υψίστης σημασίας. Γι’ αυτό το λόγο το okka.gr έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ασφάλεια των συναλλαγών, εκτός της πληρωμής, μέσω Internet, επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας (https) της ιστοσελίδας του okka.gr. Η ασφαλείς πληρωμές γίνονται μέσω της σελίδας ασφαλών πληρωμών της εκάστοτε συνεργαζόμενης τράπεζας.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη των υπηρεσιών του okka.gr διέπεται από τους όρους του παρόντος, καθώς και υπόκειται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το okka.gr ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet και διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του επισκέπτη ή του πελάτη, ρητά δε, δεσμεύεται να μην τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα απολύτως λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το okka.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία των χρηστών– πελατών  που περιέρχονται σ’ αυτό κατά την υποβολή της παραγγελίας τους, προκειμένου να επικοινωνεί άμεσα μαζί τους σχετικά με την ολοκλήρωση και εκτέλεση της παραγγελίας τους. Τα ανωτέρω στοιχεία τηρούνται σε ασφαλή διακομιστή στην Γερμανία (DE) για την ασφάλεια του οποίου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που περιέχει η πλέον σύγχρονη τεχνολογία των Ηλεκτρονικών διακομιστών και των Βάσεων Δεδομένων.

Το okka.gr συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα τράπεζες, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier),  ΙΤ κτλ., απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή και την εξασφάλιση των δεδομένων ή και την εξυπηρέτηση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου. Αυτοί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Αυτοί οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), καθώς και τους κανονιστικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.

Εντούτοις, το okka.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στον βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και δεν αναλαμβάνει τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Το okka.gr συγκεντρώνει και μπορεί να διατηρεί επ’ άπειρον δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα μέσω των οποίων είναι αδύνατος ο προσδιορισμός του ατόμου που τα υπέβαλλε) για λόγους στατιστικής επεξεργασία, επισκεψιμότητας των ιστότοπων του κτλ.

7. Cookies

Το www.okka.gr χρησιμοποιεί μόνιμα cookies (persistent cookies) για την διευκόλυνση της πλοήγησης και μόνο (επιλογή γλώσσας, αντικείμενα στο καλάθι κτλ.) και όχι για να συγκεντρώσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών κατά την πλοήγηση. Ορισμένες ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιούν προσωρινά (session cookies), τα οποία διαγράφονται μόλις ο Browser του επισκέπτη τερματιστεί. Μπορείτε να διαλέξετε τα cookies που θέλετε στο σχετικό popup menu.

8. Links to other sites (‘Σύνδεσμοι’)

Το okka.gr περιλαμβάνει links ‘συνδέσμους’ προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι και δεν ελέγχονται από το ίδιο, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το okka.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

9. IP Addresses (“Διευθύνσεις IP“)

Η διεύθυνση IP, μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο www.okka.gr, αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή για την προστασία από κακόβουλες επιθέσεις προς το okka.gr, υπόκειται δε στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται προηγουμένως.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα okka.gr, αποτελεί   σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, ρυθμιζόμενη από το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, ως ισχύει. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος okka.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, ανανέωση ή μεταβολή τους και το σύνολο των εν γένει συναπτομένων συμβάσεων, διέπονται από το ισχύον ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών νομικής φύσεως, που τυχόν θα προκύψουν και δεν θα επιλυθούν φιλικά από την επίσκεψη ή χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, καθώς επίσης και των συναπτομένων συμβάσεων εξ αποστάσεως, καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:

1. Με πιστωτική/χρεωστική κάρτα (συνιστώμενος)

2. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του okka.gr

3. Με αντικαταβολή (στην υπηρεσία ταχυμεταφορών, για περιοχές εντός λεκανοπεδίου Αττικής)

Αναλυτικότερα:

1. Online πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Η εκκαθάριση των συναλλαγών με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες στο okka.gr γίνεται στο ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον της συνεργαζόμενης Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Συνιστούμε σαν πρώτη επιλογή τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, εφ’όσον διαθέτετε πιστωτική/χρεωστική κάρτα MasterCard ή VISA. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με απόλυτη ασφάλεια για την πληρωμή των προϊόντων σας.

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, μεταφέρεστε στο ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον της συνεργαζόμενης Τράπεζας και ακολουθείτε τις οδηγίες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Τράπεζας.

Το okka.gr δεν ενημερώνεται για τον αριθμό της κάρτας σας. Ενημερώνεται μόνο για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ο χρήστης/πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Η πιστωτική/χρεωστική κάρτα που θα χρησιμοποιήσει ο επισκέπτης / χρήστης για την εξόφληση της παραγγελίας του, χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Το okka.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών ή/και για κάθε πταίσμα αυτών.

Το okka.gr δεν αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών που εισάγετε κατά την παραγγελία σας. Αυτό σημαίνει ότι το okka.gr δεν χρησιμοποιεί για κανένα σκοπό τα στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, καθώς δεν είναι ορατά σε αυτό, παρά μόνο τα 4 πρώτα ψηφία της κάρτας. Συνεπώς, το okka.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

2. Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να καταθέτετε τα χρήματα για τις παραγγελίες σας σε τραπεζικό λογαριασμό του okka.gr. Το ακριβές ποσό που συμπεριλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής, θα το πληροφορηθείτε ανάλογα με την μέθοδο παραγγελίας σας.

Συνιστούμε τη χρήση Web Banking, που σήμερα είναι διαθέσιμο από όλες τις Τράπεζες. Το Web Banking επιταχύνει σημαντικά την όλη διαδικασία, αφού τα χρήματα μεταφέρονται ταχύτερα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα χρήματα που θα φθάσουν στον Λογαριασμό μας θα πρέπει να είναι ΑΚΡΙΒΩΣ το αναγραφόμενο ποσό στο τέλος της παραγγελίας σας ΚΑΘΑΡΟχωρίς επιβαρύνσεις ή κρατήσεις. Ειδικά στην περίπτωση του Web Banking, όταν σας ζητηθεί να προσδιορίσετε ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα, (αποστολέας, παραλήπτης ή και οι δύο) θα πρέπει να επιλέξετε «Αποστολέας», δηλαδή αυτός που αποστέλλει τα χρήματα.

Η κατάθεση πραγματοποιείται σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 15740441694
IBAN: GR5401101570000015740441694
BIC: ETHNGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 

ή

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5076033162434
IBAN: GR7401720760005076033162434
BIC: PIRBGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

– Ως αιτιολογία αναφέρετε απαραιτήτως τον Κωδικό Παραγγελίας και το Ονοματεπώνυμό σας.
– Αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail στο okkawine@gmail.com
– Η κατάθεση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ειδάλλως θεωρείται ΑΚΥΡΗ.
– Η παραγγελία σας θα ξεκινήσει να ετοιμάζεται, μόλις τα χρήματα εμφανιστούν στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό.

3. Πληρωμή με αντικαταβολή (για περιοχές εντός λεκανοπεδίου Αττικής)

Για όσους προτιμούν την πιο παραδοσιακή μέθοδο πληρωμής, τα προϊόντα έρχονται μέσω του  courier και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο την στιγμή της παραλαβής. Η μέθοδος αυτή έχει ένα επιπλέον κόστος (το οποίο όμως αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας σας και συμπεριλαμβάνεται στο τελικό συνολικό ποσό πληρωμής), δεδομένης της επιβάρυνσης είσπραξης από τις εταιρίες courier. Σε περίπτωση που επιλέξετε αυτή την μέθοδο, η παραγγελία σας θα ξεκινήσει να ετοιμάζεται μόνον αφού επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί σας. Επομένως, μετά την παραγγελία σας θα πρέπει να είστε διαθέσιμος/η, ώστε να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά. Λυπούμαστε για την επιπλέον ενόχληση, αλλά είναι αδύνατον να πιστοποιήσουμε με άλλο τρόπο την ταυτότητα του πελάτη.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Το okka.gr αποστέλλει προϊόντα σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη διαδικασία την ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο αποστολής που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Όλα τα προϊόντα του okka.gr μπορούν να παραδοθούν σε εσάς με τις παρακάτω μεθόδους:

1. Με παραλαβή από την έδρα του okka.gr
2. Με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier)
3. Με Πρακτορείο Μεταφορών (για παραδόσεις εκτός Αθηνών μεγάλου όγκου ή βάρους)

Οι μέθοδοι 2 και 3 περιλαμβάνουν μεταφορικό κόστος, το οποίο εξαρτάται από την τοποθεσία παράδοσης, την τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας μεταφορών, την απόσταση από τις αποθήκες ή την έδρα της εταιρίας ταχυμεταφορών ή του okka.gr κτλ.

1. Παραλαβή από το κατάστημα

Για όλες τις παραγγελίες υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής από το φυσικό κατάστημά μας ‘OKKA’ στο Παγκράτι, Αγίου Φανουρίου 41, χωρίς επιβάρυνση μεταφορικών. Μόλις η παραγγελία σας είναι έτοιμη για παραλαβή, θα σας ενημερώσουμε μέσω email για την παραλαβή της. Η παραλαβή της παραγγελίας σας θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από τη στιγμή που θα είναι έτοιμη. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι όλα τα προϊόντα αντιστοιχούν στην παραγγελία του και να επισημάνει, σε αντίθετη περίπτωση, οποιαδήποτε ανωμαλία.

2. Με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier)

Η παράδοση των προϊόντων στον πελάτη πραγματοποιείται από ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης στο στάδιο της παραγγελίας.

Εντός Λεκανοπεδίου Αττικής:

Το κόστος μεταφοράς εντός Λεκανοπεδίου Αττικής είναι 1,9€ μέχρι και τα 3 κιλά βάρους, ενώ πέραν των 3 κιλών, κάθε επιπλέον κιλό χρεώνεται 0,7€. Σε περίπτωση εξόφλησης με αντικαταβολή, υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση 1,3€ ανά αποστολή. Ο μέσος χρόνος παράδοσης είναι μία (1) εργάσιμη ημέρα. Παρέχεται η δυνατότητα αυθημερόν παράδοσης για παραγγελίες εντός ορίων πρωτευούσης (εντός λεκανοπεδίου Αττικής) από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Για να μπορεί να παραδοθεί μια παραγγελία αυθημερόν θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί πριν τις 12:00 το μεσημέρι και να περιλαμβάνει προϊόντα που είναι άμεσα διαθέσιμαΗ χρέωση της αυθημερόν παράδοσης είναι 9,3€ μέχρι και τα 3 κιλά βάρους, ενώ πέραν των 3 κιλών, κάθε επιπλέον κιλό χρεώνεται 0,7€. Στις ανωτέρω τιμές μεταφοράς συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Υπόλοιπο Αττικής και Υπόλοιπη Ελλάδα:

Στη περίπτωση αποστολής στο υπόλοιπο  Αττικής και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός λεκανοπεδίου Αττικής και για βάρος έως και 5 κιλά, το κόστος καθορίζεται ανάλογα με το βάρος των προϊόντων και υπολογίζεται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Το συνολικό βάρος των προϊόντων κάθε παραγγελίας υπολογίζεται αυτόματα. Ο μέσος χρόνος παράδοσης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι συνήθως μία (1) έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

Για δυσπρόσιτες περιοχές,  περιοχές επαρχίας οδικής απόστασης πέραν του 20ου χιλιομέτρου από τις κεντρικές πόλεις, το κόστος μεταφορικών διαφοροποιείται και ο μέσος χρόνος παράδοσης κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) έως τριών (3) εργάσιμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ο υπολογισμός του μεταφορικού κόστους είναι κατ’ εκτίμηση, συνεκτιμώντας το ιδιόμορφο ελλαδικό ανάγλυφο (δυσπρόσιτες περιοχές κλπ.) και τις αντίστοιχες χρεώσεις των συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιριών. Σε περίπτωση που μετά τηv τοποθέτηση της παραγγελίας σας προκύψει μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος λόγω της τοποθεσίας της περιοχής σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την καταβολή του επιπρόσθετου κόστους μεταφορικών, για την τελική επιβεβαίωσή σας. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθείτε την καταβολή του επιπρόσθετου μεταφορικού κόστους, το okka.gr θα προβεί  σε ακύρωση της παραγγελίας και θα σας επιστρέψει το χρηματικό ποσό που καταβάλατε.

3. Με Πρακτορείο Μεταφορών

Όταν το βάρος της παραγγελίας κυμαίνεται από 5 έως και 20 κιλά, ενεργοποιείται αυτόματα η αποστολή με Πρακτορείο Μεταφορών της επιλογής του πελάτη, όπου ο πελάτης μπορεί να παραλάβει την παραγγελία του είτε από το Πρακτορείο ή να του παραδοθεί κατ’ οίκον, στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλώσει στο στάδιο της παραγγελίας. Αναλόγως ποιον τρόπο παραλαβής θα επιλέξει, διαφοροποιείται και το κόστος των μεταφορικών, το οποίο υπολογίζεται στο τελικό στάδιο της παραγγελίας. Ο μέσος χρόνος παράδοσης είναι δύο (2) έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Η μέθοδος αποστολής ‘Κατ’ Οίκον’ ισχύει ΜΟΝΟ για περιοχές έως και 30 χιλιόμετρα οδική απόσταση από βασικές κεντρικές πόλεις της Ελλάδας. Σε περιοχές που απέχουν περισσότερο από 30 χιλιόμετρα οδική απόσταση από τις κεντρικές πόλεις, η αποστολή μπορεί να γίνει μόνο με Παραλαβή από τα Πρακτορεία Μεταφορών.

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει αποστολή ‘Κατ’ Οίκον’ και η περιοχή σας δεν εξυπηρετείται με αυτή τη μέθοδο λόγω απόστασης, το okka.gr θα σας ενημερώσει σχετικώς, για την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθείτε άλλο τρόπο αποστολής της παραγγελίας σας, το okka.gr θα προβεί  σε ακύρωση της παραγγελίας και θα σας επιστρέψει το χρηματικό ποσό που καταβάλατε.

Σε κάθε περίπτωση, ο υπολογισμός του μεταφορικού κόστους είναι κατ’ εκτίμηση, συνεκτιμώντας το ιδιόμορφο ελλαδικό ανάγλυφο (δυσπρόσιτες περιοχές κλπ.) και τις αντίστοιχες χρεώσεις των συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιριών. Σε ειδικές περιπτώσεις που μετά τη τοποθέτηση της παραγγελίας σας προκύψει μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος λόγω της τοποθεσίας της περιοχής αποστολής, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την καταβολή του επιπρόσθετου κόστους μεταφορικών, για την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθείτε την καταβολή του επιπρόσθετου μεταφορικού κόστους, το okka.gr θα προβεί  σε ακύρωση της παραγγελίας και θα σας επιστρέψει το χρηματικό ποσό που καταβάλατε.

Για παραγγελίες βάρους άνω των 20 κιλών, το okka.gr αναλαμβάνει την μεταφορά της παραγγελίας στο Πρακτορείο Μεταφορών της επιλογής του πελάτη, με χρέωση 5€. Ο πελάτης επιβαρύνεται όμως αποκλειστικά με τα έξοδα μεταφοράς που θα απαιτηθούν από το Πρακτορείο Μεταφορών για τη μεταφορά των προϊόντων του και καλείται να τα καταβάλει απευθείας σε αυτό κατά την παραλαβή της παραγγελίας του. Ο μέσος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας στα πρακτορεία μεταφορών από το okka.gr, είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Οι παραπάνω χρόνοι παράδοσης ενδέχεται να μην ισχύουν στη περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας (απεργίες  μεταφορικών μέσων, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κτλ.). Το okka.gr δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο των συνεπειών που οφείλονται σε καθυστέρηση παράδοσης ή απώλεια του δέματος εκ μέρους του μεταφορέα.

Τοποθέτηση Παραγγελίας – Χρόνοι Παράδοσης Παραγγελιών

Οι παραγγελίες που τοποθετούνται έως τις 12 το μεσημέρι, παραδίδονται στους μεταφορείς την ίδια εργάσιμη ημέρα. Οι παραγγελίες που τοποθετούνται μετά τις 12 το μεσημέρι, παραδίδονται στους μεταφορείς την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι χρόνοι παράδοσης στον πελάτη υπολογίζονται από τη στιγμή που οι μεταφορείς έχουν παραλάβει τη παραγγελία προς παράδοση στον πελάτη. Ο χρόνος παράδοσης παραγγελιών που παραδίδονται από το okka.gr αναφέρεται παραπάνω. Όλοι οι χρόνοι παράδοσης που αναφέρονται, ενδέχεται να μην ισχύουν στη περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας (απεργίες  μεταφορικών μέσων, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κτλ.).

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Οι παραπάνω χρόνοι παράδοσης αφορούν σε παραγγελίες, που περιλαμβάνουν προϊόντα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα. Ωστόσο, ενδέχεται κάποια προϊόντα να μην είναι άμεσα διαθέσιμα και να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας ως ‘διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας’, να έχουν εξαντληθεί ή να είναι σε έλλειψη. Σε αυτή τη περίπτωση δε μπορούμε να δεσμευθούμε για τον ακριβή χρόνο παράδοσης των προϊόντων αυτών. Αν η παραγγελία σας περιλαμβάνει κάποιο προϊόν που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, αυτό φαίνεται στο καλάθι αγορών σας, πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Φροντίζουμε να ενημερώνουμε εγκαίρως τους καταλόγους μας σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, με την επιφύλαξη της ημερήσιας εξαντλήσεώς τους.

Οι τιμές των προϊόντων ‘κατόπιν παραγγελίας’ ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του okka.gr. Πριν προχωρήσετε σε παραγγελία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε οπωσδήποτε με το κατάστημα, για να ενημερωθείτε για την τρέχουσα τιμή των προϊόντων αυτών.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του okka.gr είναι ενδεικτικές, καθώς οι εικόνες, τα σχέδια και τα γραφικά των προϊόντων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Συσκευασία Δώρου

Το okka.gr  διαθέτει έναν τύπο χάρτινης τσάντας δώρου τύπου craft, χωρητικότητας μίας ή δύο φιαλών. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί συσκευασία δώρου για κάποιο/α από τα ποτά που έχει τoποθετήσει στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, μπορεί να προμηθευτεί τις χάρτινες τσάντες δώρου online, με επιπλέον χρέωση. Σε περίπτωση αποστολής των προϊόντων, τα προϊόντα δεν συσκευάζονται σε χάρτινη τσάντα δώρου από εμάς, για λόγους αποφυγής πιθανής φθοράς της συσκευασίας κατά την μεταφορά τους. Οι χάρτινες τσάντες δώρου εσωκλείονται ξεχωριστά στην παραγγελία και ο πελάτης μπορεί να συσκευάσει τα δώρα που επιθυμεί. Σε περίπτωση παραλαβής των προϊόντων από το φυσικό μας κατάστημα, μπορούμε να συσκευάσουμε εμείς τα προϊόντα που θα μας υποδείξει ο πελάτης, στις χάρτινες τσάντες δώρου που έχει προμηθευτεί. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα επιλογής και αγοράς της συσκευασίας δώρου εμφανίζεται στη προβολή του καλαθιού αγορών, αλλά και στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα που υποστηρίζει και προωθεί το okka.gr, έχουν επιλεγεί προσεκτικά από ειδικούς και με γνώμονα την παρεχόμενη ποιότητα του παραγωγού ή προμηθευτή μας. Στο okka.gr φροντίζουμε όλα μας τα προϊόντα να είναι υψηλής ποιότητας και διασφαλίζουμε την φύλαξη και συντήρησή τους υπό κατάλληλες συνθήκες.

Όλες οι παραγγελίες ελέγχονται και συσκευάζονται με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα από το okka.gr πριν αποσταλούν στον πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να ελέγξει όλα τα προϊόντα που παραλαμβάνει, για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών ελαττωμάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ελαττώματα λόγω της μεταφοράς του, ο πελάτης δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα, ενημερώνοντας το okka.gr σχετικώς. Το εν λόγω προϊόν πρέπει να επιστραφεί σε εμάς στην ίδια ακριβώς κατάσταση, πλήρες, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. δελτίο αποστολής, απόδειξη /τιμολόγιο, δελτίο παραλαβής κτλ.), χωρίς να έχει αλλοιωθεί, χρησιμοποιηθεί, αποσφραγισθεί ή παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας οπωσδήποτε ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να γίνει αντικατάσταση του προϊόντος, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται. H αντικατάσταση του προϊόντος γίνεται μετά την παραλαβή του προϊόντος από το okka.gr, ώστε να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους από τον πελάτη, θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση, χωρίς ελαττώματα.

Η ακύρωση ή υπαναχώρηση θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της εταιρίας μας. Δεχόμαστε την ακύρωση μιας παραγγελίας αδαπάνως για τον πελάτη, εφόσον η παραγγελία ακυρωθεί πριν την αποστολή της. Σε περίπτωση ακύρωσης αφού έχει αποσταλεί η παραγγελία και πριν την παράδοσή της, ο πελάτης επιβαρύνεται μόνον με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς. Κάθε αποστολή προϊόντων εμπεριέχει μεταφορικό κόστος, ανεξαρτήτως εάν λόγω προσφορών ή προωθητικών  ενεργειών το okka.gr ενδέχεται να παρέχει δωρεάν μεταφορικά. Ως εκ τούτου, η επιβάρυνση αυτή ισχύει και σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας που, για οποιονδήποτε λόγο, αποστέλλεται στον πελάτη χωρίς επιβάρυνση αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή ακύρωση ή υπαναχώρηση παραγγελίας μετά την παραλαβή της από τον πελάτη.

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος ακύρωσης ή υπαναχώρησης βάσει των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, το okka.gr θα σας επιστρέψει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή, το σύνολο του τιμήματος των επιστραφέντων προϊόντων. Ο τρόπος επιστροφής των καταβληθέντων χρημάτων σας θα είναι ο ίδιος με αυτόν της πληρωμής των προϊόντων. Διευκρινίζεται ότι το χρηματικό ποσό που θα σας επιστραφεί λόγω υπαναχώρησης από τη σύμβαση και κατόπιν επιστροφής των παραγγελθέντων προϊόντων, αντιστοιχεί αμιγώς και αποκλειστικά στο καταβληθέν ποσό αγοράς των προϊόντων και όχι στο καταβληθέν χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε έξοδα αποστολής τους κτλ.

Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter για αναζήτηση

Καλάθι Αγορών

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.